ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва

Програма розроблена на середньостроковий період і є плановим документом місцевого рівня.

Замовник стратегічної екологічної оцінки: Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документу державного планування — Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022 — 2024 роки.

Метою проєкту є затвердження Міської цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022 — 2024 роки (далі — Програма), забезпечення ефективного розвитку інформаційно- комунікативної сфери столиці, налагодження дієвого діалогу «влада-громада» та формування довіри до міських політик. Стратегічною ціллю Програми є залучення громадян до процесів формування та реалізації міських політик.

Програма розроблена на середньостроковий період і є плановим документом місцевого рівня. При підготовці Програми враховані положення Конституції України, яка визначає державну інформаційну політику як сукупність основних напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню, поширенню та зберіганню інформації, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформаційні агентства», «Про видавничу справу», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Програма відповідає розділу 4 «Реалізація Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Програма передбачає затвердження заходів з її реалізації. Серед заходів можуть бути заходи (проєкти), які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів (проєктів) має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров 'я населення: У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі — СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • відходи;
 • земельні ресурси;
 • ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони;
 • наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення — відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання цілей Програми, призначених для інформаційно-комунікативної, соціальної, діяльності, здійснення заходів щодо розвиту інформаційного простору, інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів столиці та поширення суспільно важливої інформації, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливіший варіантом буде затвердження запропонованої програми.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків, експертний аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми має містити такі інформаційні структурні елементи:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності — 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. 11. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати запропонованій структурі Звіту.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми подаються до Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Адреса: 01 001, м. Київ, вул. Хрещатик, 50 Б, e-mail: dsk@kievcity.gov.ua, portal@kievcity.gov.ua.

Відповідальна особа: заступник директора Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — Роман Вікторія Станіславівна, тел. (044) 245-05-15.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 20 квітня 2021 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

Леонід РУДЕНКО