«Липових» субсидіантів виявлятимуть через спеціальні реєстри

«Липових» субсидіантів виявлятимуть через спеціальні реєстри

Незважаючи на те, що опалювальний сезон стартував, кияни ще можуть подати заяви на отримання субсидій на оплату «комуналки». Зробити це можна до 15 грудня включно.

Про те, кому надають субсидію та які зміни відбулися під час карантину для читачів «ВК» розповів заступник директора Департаменту –начальник управління пільг, державної та регіональної допомоги Максим Бученко.

Кому надають субсидію

Нинішнього опалювального сезону субсидії нараховуватимуть для 112 тисяч домоволодінь киян.
До речі, ця цифра під час карантину не збільшилася, що свідчить про певну стабільність доходів мешканців столиці навіть у цей непростий час. Всього ж у державному бюд­же­ті на 2021 рік на субсидії українцям передбачили 36,6 млрд грн. Хоча за 2020 рік цифра виплат складала 39,3 млрд грн, тобто майже на 3 мільярди гривень більше.

Однак, у Мінсоцполітики запевняють, що малозабезпечені люди без допомоги держави не залишаться – субсидію нададуть всім тим, хто її потребує. Проте, будуть ретельніше перевіряти і виявляти «липових» субсидіантів.

Претендувати на субсидію, як і раніше, можуть ті кияни, у кого плата за «комуналку» перевищує 15% від сукупного доходу осіб, зареєстрованих у домоволодінні. Рік тому цей «прохідний бар'єр» підвищували до 20%, але зміни відстрочили на час карантину.

Тим людям, які вже отримували субсидії минулого опалювального періоду, в жовтні здійснили автоматичний розрахунок на нинішній опалювальний період.

Як оформити допомогу на «комуналку»

Для киян, котрі збираються офор­ми­ти суб­си­дію впер­ше, для початку потрібно звер­ну­тись із за­явою до міс­це­во­го уп­равлін­ня пра­ці та со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня.

До за­яви слід до­да­ти до­від­ки про до­хо­ди усіх осіб, які про­жи­ва­ють в осе­лі. Зок­ре­ма, для роз­ра­хун­ку суб­си­дії ма­ють зна­чен­ня та­кі до­хо­ди, як зар­пла­та (піс­ля спла­ти по­дат­ку на фі­зо­сіб), пен­сія, сти­пен­дія, соц­випла­ти, до­по­мо­га із без­ро­біт­тя, гро­шо­ві пе­ре­ка­зи із за­кор­до­ну та ін­ше.

Не вра­хо­ву­ють­ся до­по­мо­га при на­род­женні ди­ти­ни, алі­мен­ти, соц­до­по­мо­га на ді­тей­-си­ріт та ді­тей, поз­бавле­них бать­ківсь­ко­го пік­лу­ван­ня, а та­кож до­по­мо­га пе­ре­се­лен­цям. Та­кож мож­на не по­да­ва­ти до­хід чле­на сім’ї, який за­ре­єс­тро­ва­ний, але не про­жи­ває у квар­ти­рі чи бу­дин­ку. Але за умо­ви до­ку­мен­таль­но­го під­тверджен­ня цього фак­ту.

У зв’яз­ку з ка­ран­ти­ном че­рез ко­ро­на­ві­рус за­яву і всі до­від­ки мож­на на­діс­ла­ти пош­тою або за­ван­та­жи­ти он­лайн на сай­ті subsidii.mlsp.gov.ua (за на­яв­ності елек­трон­но­го циф­ро­во­го під­пи­су).

Які зміни відбулися в період карантину

Доходи беруться за І-ІІ квартал 2020 року. Оскільки з березня ввели карантин і багато людей втратили роботу, то є така зміна – для киян, котрі втратили роботу в період карантину і зареєструвалися в центрі зайнятості, як безробітні, в розрахунок житлової субсидії буде братись лише виплата з безробіття (без врахування заробітної плати, яка була до реєстрації в центрі зайнятості). Тобто, якщо в січні-лютому були навіть великі заробітки, їх враховувати не будуть.

Нагадаємо також, що соціальні нормативи використання електроенергії, газу та води на період карантину збільшені на 50 відсотків. Наприклад, якщо на одну особу належить соціальна норма електроенергії 70 кіловат, то відповідно, це - 105 кіловат, тобто плюс 50 відсотків. Якщо на холодну воду -2 куби, то до розрахунку тепер береться вартість 3 кубів.

Карантин дещо послабив вимоги до боржників. Якщо раніше за понад місяць протермінованої оплати за «комуналку» могли позбавити виплат, то зараз цей період збільшеного до трьох місяців.

Кому можуть відмовити у допомозі

На суб­си­дію не ма­ють пра­ва особи, які впро­довж ро­ку прид­ба­ли зе­мель­ну ді­лян­ку, жит­ло, ав­то­мо­біль або ін­шу річ вар­тістю по­над 50 ти­сяч грн. Та­кож на ком­пенса­цію від дер­жа­ви не мо­жуть пре­тен­ду­ва­ти бор­жни­ки за житлово-комунальні послуги (по­над 340 грн.), влас­ни­ки квар­ти­ри пло­щею по­над 120 кв. м і бу­дин­ку пло­щею по­над 200 кв. м. Також ті, хто має ав­то­мо­біль, ви­пу­ще­ний менш ніж 5 ро­ків то­му.

А ще у ка­те­го­рію суб­си­ді­ан­тів не пот­рапля­ють особи, які офі­цій­но не пра­цюють, не навчаються і не пе­ре­бу­вають на об­лі­ку в цен­трі зай­ня­тос­ті.

Як виявлятимуть «липових» субсидіантів

Що стосується перевірок відповідності реальних доходів задекларованим, то тут карантин також вніс корективи. Раніше органи соцзахисту в спірних випадках інспектували житло. Тепер - працюють тільки з реєстрами.

Таким чином можна перевірити наявність автомобіля новіше 5 років, покупки понад 50 тисяч гривень і т.д. Адже, якщо це була велика покупка, то вона, відповідно, проходить за ідентифікаційним кодом через податкову. Додому до мешканців в умовах карантину комісії виїжджати не зможуть.